HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyOBCHODY 98. ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W NASZEJ PARAFII

11.11.2016r.


     Są takie dni w roku, kiedy w sposób szczególny modlimy się i myślimy o naszej Ojczyźnie i tych, którzy w jej obronie złożyli najcenniejszy dar-swoje życie. Takim dniem jest z pewnością rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W takim dniu nie mogło oczywiście zabraknąć Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny, za wszystkich poległych w jej obronie Koncelebrowało ją trzech kapłanów: Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak, Ks. Kan. Grzegorz Klapa i Ks. Krzysztof Lipiński.
     Przed kościołem harcerze i zuchy przypinali przybywającym na tę Mszę Świętą kotyliony w naszych barwach narodowych.
     W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, harcerze, strażacy, delegacje szkół oraz mieszkańcy miasta.
     Homilię wygłosił Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Na początku przypomniał znaczenie słowa „ patriotyzm”. Powiedział m.in. „Łaciński źródłosłów wywodzi ten wyraz od słowa ,,ojciec” , ale o ojczyźnie mówiło się kiedyś ,,macierz” , czyli matka. Z matką każdy związany jest najściślej, matka kocha bezwarunkowo, dla matki jesteśmy w stanie zrobić wszystko”. W dalszej części homilii kaznodzieja przypomniał słowa Świętego już dziś Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie w 1983 roku akcentujące, że Ojczyzna jest naszą matką. Kontynuując podkreślił bohaterstwo Danuty Siedzikówny, Inki, która w grypsie z celi więziennej pisała: ,,Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Jak wyjaśnił Ks. Proboszcz, słowa te oznaczały, „że nie zdradziła, nie poddała się, że była wierna aż do końca tym ideałom jakie wszczepili jej rodzice i dziadkowie. Wychowana w duchu patriotyzmu i głębokiej religijności znalazła w sobie tyle siły, by wytrzymać tortury polskich oprawców, działających na rzecz władzy sowieckiej. A w czasie tych brutalnych przesłuchań gięli się zahartowani w bojach żołnierze. Ale nie ona - wierna aż do końca. Jak zeznawał świadek jej śmierci ks. Marian Prusak, który udzielił jej ostatniego namaszczenia, chwilę przed strzałem krzyknęła: ,,Niech żyje Polska!”.
     Kaznodzieja podkreślił, że polska ziemia przesiąknięta jest krwią tych, którzy w obronie wolności Ojczyzny nie zawahali się oddać swego życia. Podkreślił jednocześnie, że Kościół zawsze stał na straży miłości Ojczyzny. W homilii znalazł się także akcent dotyczący historii naszej małej Ojczyzny i zasłużonego dla niej Ks. Proboszcza Franciszka Ruszczyńskiego. Ks. Kan. Krzysztof przypominając, że gdy w1906 nakazano wprowadzenie w szkole nauczania religii w języku niemieckim to właśnie Ks. Ruszczyński jako pierwszy podjął interwencję w tej sprawie. Kaznodzieja przypomniał: „Podczas kazania wygłoszonego w dniu 18 listopada tegoż roku w kościele pw. św. Trójcy Miktacie powiedział on,, przypominam Wam okólnik księdza arcypasterza Stablewskiego, w którym wyraźnie mówi, iż religii ma się każde dziecko uczyć w swym języku ojczystym, a więc polskie dziecko w języku polskim Tak też nauczają sobory laterański i trydencki, na których biskupi wraz z papieżem tę samą naukę głoszą. Kto zaś mówi, iż jest wszystko jedno, czy dziecko uczy się po polsku, czy po niemiecku religii, głosi coś przeciwnego nauce Kościoła; taki człowiek to kusiciel. Żebyście mi się od takich kusicieli ze wzgardą odwracali. Pan Jezus wyraźnie mówi: Kto was słucha, mię słucha; kto wami gardzi, mną gardzi. Ja Wam już jaśniej mówić nie mogę” . Kazanie to, jak podkreślił ks. Proboszcz przyczyniło się do podjęcia strajku przez mikstackie dzieci przeciw nauczaniu w języku niemieckim. Ks. Franciszek Ruszczyński został on skazany przez Izbę Karną Sądu w Ostrowie na grzywny w wysokości 200 marek, z możliwością jej zamiany na 20 dni więzienia oraz na dodatkowe 300 marek mających stanowić pokrycie kosztów sądowych. W dalszej części homilii kaznodzieja podkreślił, że i w naszych czasach potrzebny jest patriotyzm, szacunek dla historii i dziedzictwa minionych pokoleń.
     Kończąc homilię kaznodzieja przywołał słowa św. Jana Pawła II : „Proszę Was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. (…) -abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali korzeni, z których wyrastamy”.
     Słowa te wybrzmiały jak testament pozostawiony nam przez Jana Pawła II, są wielkim wezwaniem i wyzwaniem dla naszego pokolenia, ale także kolejnych.
     W procesji z darami zostały przyniesione przed ołtarz: zapalona świeca, kwiaty, flaga Mikstatu, stuła oraz wino i hostia.
     Po Mszy Świętej odprawiony został pierwszy dzień specjalnej nowenny przygotowującej do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
     Odbyło się także poświecenie proporca ufundowanego dla 2- ej Drużynie Starszoharcerskiej im. Powstańców Wielkopolskich z 1 Szczepu Ziemi Mikstackiej Jego fundatorem jest Pan Michał Jakusz przyjaciel mikstackich harcerzy człowiek wielkiego serca. Poświecona została także stuły, którą w procesji z darami złożyli dla swego opiekuna duchowego, Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka kadra instruktorska, harcerze, zuchy.
     Po Mszy Świętej uczestnicy Mszy Świętej udali się na mikstacki Rynek pod pomnik Najświętszego Serca Jezusowego. Tu po wciągnięci flagi na maszt i odegraniu hymnu narodowego p. Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat, Henryk Zieliński wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i znicze.
     Tradycyjnie już, uroczystości uświetniła Orkiestra Parafialna, a harcerze zaciągnęli przy pomniku wartę honorową.
     Taki dzień jest doskonałą okazją do kształtowania i rozwijania postawy patriotycznej. Wywieszone flagi narodowe, flagi miasta świadczą o naszej wdzięczności i pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie w obronie Ojczyzny, są świadectwem naszej pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju, ale także naszej „małej Ojczyzny”.
     Dziękujemy za udostępnienie zdjęć niezawodnemu Panu Jackowi Sikorze, który wielokrotnie wspierał stronę parafialną materiałami fotograficznymi.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie