HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DWizytacja pasterska
ks. bpa Łukasza Buzuna
w naszej parafii

03.04.2019r.


     Dnia 3. kwietnia nasza wspólnota parafialnaprzeżywała wizytację pasterską, którą przeprowadził ks. bp Łukasz Buzun. Ważnym jej punktem była sprawowana o godz. 17:00 Eucharystia. Przewodniczył jej ks. bp Łukasz, a wraz z nim przy ołtarzu stanęli kapłani na co dzień posługujący w naszej parafii oraz kapłani z dekanatu mikstackiego. Przed rozpoczęciem mszy świętej ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak odczytał sprawozdanie, w którym przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia parafii w ostatnim pięcioleci. Wskazał najważniejsze inicjatywy duszpasterskie podjęte w tym okresie oraz zrealizowane prace renowacyjne. Skierował słowa podziękowania do wszystkich angażujących się w prace na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Kończąc sprawozdanie ks. biskup zwrócił się z prośbą do ks. biskupa o przewodniczenie mszy świętej w intencji wszystkich parafian.
     Prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania skierowali do ks. biskupa przedstawiciele rodziców. Podczas tej mszy świętej 26 młodych parafian przyjęło Sakrament Bierzmowania, a wraz z nim Dary Ducha Świętego, które mają pomagać im w mężnym wyznawaniu wiary, w dawaniu świadectwa o Chrystusie w codziennym życiu.
     W czasie Eucharystii zostaliśmy ubogaceni słowem, które skierował do nas ks. biskup. Nawiązując do słów Ewangelii ksiądz biskup podkreślił, że jest ona streszczeniem teologii, eschatologii. Ukazuje nam perspektywę przeżywania życia w duchu religijnym. Ks. biskup Łukasz zaznaczył, że dzień ten był dniem przeżywania Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży i ich bliskich. Zaakcentował, że sakramenty święte udzielane są w przełomowych momentach życia poprzez chrzest, sakrament pokuty, poprzedzający Eucharystię. Sakrament Bierzmowania udzielany jest w takim momencie przełomowym ludzkiego życia kiedy człowiek zaczyna się rozwijać, dojrzewać, przeżywa okres adolescencji, czyli momentu kiedy wszystko zaczyna się w nim krystalizować, to kim naprawdę będzie w przeszłości i na wieczność – powiedział hierarcha. Kontynuując zwrócił uwagę na przykład Chrystusa, który działa tak jak działa Ojciec. Ksiądz biskup podkreślił znaczenie wzoru i relacji w życiu człowieka. Stwierdził, że relacje kształtują się poprzez sprawiedliwość, która prowadzi do miłości i stanowi zasadniczy element formowania człowieka, który jest dobry, otwarty, życzliwy, pomocny. Wskazując na znaczenie sakramentu bierzmowania podkreślił, że jest on dopełnieniem chrztu świętego, ale ma także charakter społeczny, gdyż człowiek zaczyna dorastać do własnego zdania. Potrzebna jest tu współpraca z Duchem Świętym, by nie wstydzić się wiary, umieć wyrazić swoje człowieczeństwo. W sakramencie bierzmowania -podkreślił ks. biskup Łukasz -otrzymujemy łaskę, która choć jest niewidzialna również jest relacją. Zwrócił uwagę, że człowiek popełniając grzech zrywa relację z Bogiem i sam nie jest w stanie jej nawiązać, musi otworzyć swoje serce na łaskę Ducha Świętego w sakramencie pokuty. Dokonuje się tam oczyszczenie wewnętrzne i związanie z Bogiem. Hierarcha dodał, że dramat grzechu jest zaprzeczeniem ludzkiej natury i jej dążeń do piękna, szczęścia do relacji miłości. Kontynuując ks. biskup powiedział: „ Każdy człowiek czy to jest mały czy duży zawsze ma w swoim sercu i człowieczeństwie miejsce na miłość i każdy jej potrzebuje i zawsze jej będzie za mało na drodze ludzkiego życia. Zawsze pozostaje ten duży margines westchnienia, że to nie jest tak do końca to czego oczekiwał od drugiego człowieka. Dlatego potrzebujemy Bożej miłości, potrzebujemy Bożego Serca, potrzebujemy tego głębokiego oddechu naszej duszy, która spotyka się z Bogiem we wspólnocie parafialnej”.
     W dalszej części homilii ks. biskup zwrócił uwagę na wspólnotę parafialną jako miejsce przeżywania kolejnych sakramentów. Zwrócił uwagę, że punktem odniesienia dla każdego z nas jest Jezus Chrystus, a gdy się zagubimy czeka On na nas w sakramencie pokuty. Jest to etap pracy nad sobą, uświadomienia sobie roli natchnień Ducha Świętego. Ksiądz biskup zaakcentował znaczenie modlitwy, zwłaszcza modlitwy wspólnotowej w rodzinie. Zachęcał do zainteresowania się rytuałami i przeżywania roku liturgicznego w rodzinie.
     Ks. biskup wskazał na Maryję, jako tę, u której należy szukać pomocy, gdyż z Nią wszystko w życiu jest do uratowania. Przywołując postać św. Jana Pawła II zachęcał do odmawiania różańca w rodzinach, gdyż jak powiedział: „ to otwiera nasze serce na Boże miłosierdzie na ten naddatek miłości, który wykracza daleko, daleko w nieskończoność poza sprawiedliwość. Zresztą na zasadzie samej sprawiedliwości żadna ludzka relacja, żaden ludzki związek tak naprawdę nie przetrwa długo. Potrzeba tego naddatku, gdy człowiek w sposób niezasłużony udziela drugiemu człowiekowi tego gestu przebaczenia”. Ksiądz biskup zaakcentował, że każdy z nas potrzebuje przebaczenia od drugiego człowieka, ale i od Boga. Kaznodzieja zwrócił uwagę na zachowywania w pamięci i potrzebę przywoływania dobrych doświadczeń z naszego życiu, także tych związanych z działaniem Boga i Bożej Opatrzności. Kończąc ks. biskup Łukasz powiedział: „Prośmy teraz naszych wszystkich patronów, prośmy naszych patronów ze chrztu, z bierzmowania, prośmy także Matkę Bożą i św. Józefa oraz św. Rocha, który patronuje tutaj, tej parafii w sposób, aby nasze przeżywanie Sakramentu Eucharystii i Bierzmowania tutaj w tym miejscu i momencie rodziło w nas owoce nawrócenia, przemiany i zaufania wobec Boga, który jest Ojcem pełnym miłosierdzia. Amen”.
     Dziękujemy księdzu biskupowi za skierowane słowa, za cenne wskazówki, które zapewne staną się pomocne w pracy nad sobą, pomogą w trudnej sztuce przebaczania i obdarzania miłością Boga i ludzi, których stawia na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania.
     Po wyznanie wiary i modlitwie ks. bpa i obecnych kapłanów o dary Ducha Świętego dla przyjmujących Sakrament Bierzmowania miało miejsce namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego, któremu towarzyszą słowa formuły sakramentalnej: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
     W procesji z darami młodzież przyniosła mszał, wodę i wino oraz hostie, przedstawiciele wspólnot działających w parafii kosz z owocami. Ponadto złożono chleb oraz grafikę przedstawiającą mikstacką farę. Podczas Mszy Świętej nie mogło zabraknąć podziękowań dla księdza biskupa za udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Młodzi podziękowali kapłanom posługującym w naszej parafii za trud przygotowania ich do przyjęcia tak ważnego dla każdego chrześcijanina sakramentu. Słowa podziękowań popłynęły także do rodziców. Podczas tej Eucharystii ks. biskup dokonał poświęcenia odnowionej figury św. Augustyna, krucyfiksu i trzech feretronów. Na zakończenie ks. biskup Łukasz udzielił zebranym w mikstackim wieczerniku pasterskiego błogosławieństwa.
     Młodzi, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania otrzymali książeczki " Rozmawiaj z Bogiem. Poradnik modlitwy". Zapewne będą one cenną pomocą w budowaniu ich relacji z Bogiem.
     Dziękujemy ks. biskupowi Łukaszowi Buzunowi za posługę w naszej parafii za udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Potrzebujemy, zwłaszcza we współczesnych czasach, wskazówek jak żyć, jak otwierać się na łaskę Bożą, jak z nią współpracować, jak doświadczając Bożej Miłości, dzielić się nią z bliźnimi.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie