HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUroczystości pogrzebowe
śp. ks. kan. Jerzego Rasiaka - Syna
naszej parafii

30.12.2021r.


"Spoczywaj w pokoju dobry kapłanie, przyjacielu, Boga, człowieka, stron rodzinnych, prawdy, dobra i piękna. Przyjacielu mądrości i radości" ( z homilii bpa I. Deca)

     23 grudnia w przededniu wigilii Bożego Narodzenia Pan powołał do radości wiecznej ks. kan. Jerzego Rasiaka pochodzącego z naszej wspólnoty, kapłana, który przez ponad 55 lat posługiwał w archidiecezji wrocławskiej. Jeszcze tak niedawno, bo w lipcu 2021 roku dzieliliśmy z ks. kan. Jerzym radość jubileuszu 55-lecia kapłaństwa. Wielu z nas z niedowierzaniem przyjęła informację o śmierci ks. Jerzego, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że co jakiś czas przyjeżdżał do Mikstatu, do miasta gdzie przyszedł na świat, gdzie chodził do szkoły, gdzie kształtowało się jego kapłańskie powołania.
     Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 grudnia w Mikstacie. W dniach poprzedzających pogrzeb parafianie gromadzili się codziennie wieczorem na modlitwie różańcowej i koronce do miłosierdzia Bożego, by prosić o niebo dla zmarłego kapłana.
     Mszy świętej pogrzebowej za śp. ks. kan. Jerzego Rasiaka, która sprawowana była w kościele pw. Świętej Trójcy przewodniczył biskup senior Ignacy Dec. Po liturgicznym przywitaniu ks. dr Adam Łuźny, wikariusz generalny odczytał list skierowany przez abpa Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. ks. kan. Jerzego Rasiaka, w którym zapewniał o łączności duchowej, a także wskazał na wielkie zaangażowanie zmarłego kapłana w życie Kościoła, dokumentowanie życia archidiecezji, przygotowywanie pomocy katechetycznych.
     Następnie ks. płk January Wątroba wikariusz biskupi odczytał list abpa Józefa Guzdka Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego. Zmarły kapłan podjął posługę w duszpasterstwie wojskowym w 1992 roku i jak usłyszeliśmy w liście „We wspólnotę kapłańską i żołnierską wniósł wiele pogody ducha, ubogacał ją swoją wiarą i doświadczenie”. Na tę pogodę ducha śp. ks. kan. Jerzego wskazywał także w homilii przewodniczący koncelebrze ks. bp senior Ignacy Dec oraz go osoby wspominające i żegnające.
     Na początku homilii ks. bp Ignacy Dec zwrócił uwagę, że od dwóch lat doświadczamy epidemii, którą Pan Bóg zesłał na ludzi, by przypomnieć im, że nie są panami życia i śmierci. Podkreślił, że podejmujemy różne starania, by odsunąć moment śmierci, ale jednocześnie mamy świadomość, że kiedyś musi on nadejść. Kontynuując kaznodzieja powiedział: "Ziemia jest bowiem przejściowym domem, naszego zamieszkania. Nasza najdalsza przyszłość ma na imię życie wieczne". Zaznaczył, że odejścia osób bliskich są trudne. Stawiamy sobie przy takich okazjach pytania o to co będzie po śmierci. Ksiądz biskup zaakcentował, że odpowiedź na to pytanie udzielił człowiekowi sam Bóg przez proroków, ale także posyłając swojego Syna. Kaznodzieja przywołał słowa z Jezusa: „ W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”(J14,2-3).
     Zaakcentował, że niosą one nadzieję i wypełniają się każdego dnia, wtedy kiedy życie ludzkie kończy się. Hierarcha zaznaczył, że to sam Bóg wybiera moment końca naszego życia podobnie jak wybrał jego początek. Kaznodzieja zaznaczył, że mamy często poczucie, że ten kres ziemskiego życia przychodzi za szybko albo niespodziewanie. Będąc ludźmi wiary powinniśmy jednak przyjmować wolę Bożą i ją wypełniać, także wtedy gdy dotyczy ona śmierci.
     W dalszej części homilii Ksiądz biskup zaakcentował, że śp. ks. kan. Jerzego Bóg powołał w adwencie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Podkreślił, że był on kapłanem utalentowanym i szanowanym w archidiecezji wrocławskiej. Kontynuując Hierarcha przypomniał najważniejsze momenty z życia śp. ks. kan. Jerzego, po to, by jak powiedział " odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie przesłania przekazał nam Bóg przez tego kapłana, którego dzisiaj oddajemy do wieczności. Kaznodzieja podkreślił mikstackie korzenie przyszłego kapłana. Podkreślił, że to w mikstackiej świątyni stał się dzieckiem Bożym. Ksiądz Biskup przypomniał zaangażowanie ks. Jerzego w harcerstwo. Podkreślił, że wtedy spotkał się z młodym wówczas ks. Karolem Wojtyłą. Po maturze wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, gdzie studiował w latach 1960-1966. 24 czerwca 1966 roku z rąk ks. bp Andrzeja Wronki przyjął świecenia kapłańskie. 26 czerwca odprawił mszę św. prymicyjną w mikstackiej farze pw. Świętej Trójcy. Ksiądz Jerzy jako wikariusz posługiwał w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej i parafii św. Bonifacego we Wrocławiu i również we Wrocławiu w parafii Świętej Rodziny. Następnie został skierowany na studia z teologii pastoralnej na KUL, które zostały zwieńczone doktoratem. Po studiach przez rok posługiwał ponownie w parafii Świętej Rodziny. W tej parafii przeżył wybór kard. Karola Wojtyły na papieża. W 1979 roku został powołany do pracy w kurii jako wizytator katechetyczny oraz wykładowca na studium katechetycznym. Po wprowadzeniu religii do szkoły uczył w liceum wojskowym. Był także wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez trzy lata był proboszczem parafii wojskowej w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Pełnił także posługę kapelana 6. Pułku Zabezpieczenia we Wrocławiu oraz kapelanem 3 Bazy Lotniczej.
     Wielką pasja ks. kan. Jerzego była fotografia i filmowanie. Pod koniec lat siedemdziesiątych organizował Ośrodek Audiowizualny przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Jak podkreślił kaznodzieja ks. Jerzy był jego wieloletnim dyrektorem. Jego zasługą jest bogata dokumentacja z wydarzeń w archidiecezji wrocławskiej. Kontynuując, ks. biskup zaakcentował, że wielką zasługą ks. Jerzego Rasiaka było dokumentowanie wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Zaznaczył, że towarzyszył on także papieżowi w Lourdes, we Lwowie i na Monte Cassino. Ksiądz Rasiak dokumentował wiele wydarzeń z udziałem papieża Jana Pawła II jeszcze na wiele lat przed wyborem go na Stolicę Piotrową. Jest nazywany wrocławskim kronikarzem papieża Jana Pawła II. Był współautorem wielu programów katechetycznych i W dalszej części homilii celebrans nawiązując do umiłowania przez ks. Jerzego małej Ojczyzny powiedział m.in. „był także piewca swojej małej Ojczyzny, ambasadorem rodzinnego Mikstatu i niestrudzonym promotorem kultu świętego Rocha. Jako pierwszy otrzymał tytuł zasłużonego dla miasta i gminy. To postać nietuzinkowa, jak mówią mieszkańcy tego miasta, człowiek wielkiego serca wielu talentów i pasji”. Kontynuując kaznodzieja podkreślił, że odejście Ks. Rasiaka jest stratą nie tylko dla Mikstatu, ale i dla archidiecezji wrocławskiej, w której posługiwał.
     Dalsza część homilii została poświęcona charakterystyce posługi ks. Jerzego i wskazaniu jego zasług dla Kościoła. Zaznaczył, że jeśli mówi się, że kapłan jest sługą to określenie to oddaje istotę posługi ks. Jerzego. Był kapłanem, który służył młodzieży na katechezie, którą ubogacał środkami audiowizualnymi, głosił rekolekcje, konferencje, homilie. Kaznodzieja zwrócił uwagę na piękną polszczyznę ks. Rasiaka. Służył także żołnierzom wojska polskiego będąc kapelanem. Największą jednak jego zasługą jest zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Audiowizualnego przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Hierarcha podkreślił, że nie ma chyba w Polsce drugiej takiej diecezji, która ma tak udokumentowane wydarzenia z jej życia. „Ksiądz Rasiak zostawia archidiecezji wielki skarb, którego nie wolno uczynić martwym ani roztrwonić. Jest to wspaniała dokumentacja zdjęciowa, filmowa, którą trzeba kontynuować dla dobra przyszłych pokoleń” - mówił dalej celebrans. Dalej ks. biskup Ignacy mówił o serdecznej więzi kapłana ze środowiskiem pochodzenia. Zaznaczył, że w miarę możliwości przyjeżdżał do Mikstatu i był dumny z niego. Zwracając się do zebranych w kościele przedstawicieli władz miasta i parafian kaznodzieja powiedział: „Bądźcie pokorni, dumni, że wasze miasto wydało takiego kapłana szlachetnego syna Kościoła i ojczyzny. Pielęgnujcie o nim pamięć, módlcie się za niego i naśladujcie go w tym co było w nim prawdziwe, dobre i piękne”.
     W dalszej części homilii ks. biskup zwrócił się bezpośrednio do zmarłego księdza Jerzego, z którym - jak podkreślił - łączyła go więź koleżeństwa i przyjaźni. Ksiądz biskup spotkał się z ks. Jerzym w seminarium oraz przez trzy lata studiowali razem na KUL -u. Przez rok ks. Rasiak posługiwał wspólnie z księdzem biskupem w parafii pw. Świętej Rodziny. Następnie ks. biskup podziękował ks. Jerzemu za jego serdeczność, dobre słowo. Podkreślił, że Pan Bóg obdarzył ks. Rasiak wieloma talentami, których nie zakopał, ale rozwijał. Wśród tych talentów wymienił celebrans talent pogodnego ducha, uśmiechu, pięknego słowa, muzycznego głosu, wrażliwości na piękno przyrody i otaczającego nas świata. Kaznodzieja zaakcentował, że ks. Jerzego fascynowało piękno wytworzone przez człowieka. Był tym, który jak kontynuował ks. biskup wiedział, że człowiek oprócz dobra i prawdy potrzebuje także doświadczenia piękna.
     Kończąc homilię ks. biskup Ignacy powiedział: „Żegnamy Cię w postawie wdzięczności wobec Pana Boga. Żegnają Cię Twoi wierni rodacy, tutejsi parafianie, mieszkańcy miasta i gminy Mikstat. Żegnają Cię Twoi koledzy, uczniowie, przyjaciele. Niech aniolowie zabiorą Cię z tej świątyni i przeniosą do świątyni niebieskiej. Niech zaprowadzą Cię do świętego miasta niebieskiego Jeruzalem. Odnajdź tam swoich przyjaciół, twoich rodziców, mamę Sewerynę, tatę Józefa, także swojego brata zmarłego. Odnajdź przyjaciół Twych ziemskich zamiłowań, którzy kiedyś tu na ziemi rozjaśniali świat głoszeniem prawdy, ukazywaniem dobra i piękna. Spoczywaj w pokoju dobry kapłanie, przyjacielu, Boga, człowieka, stron rodzinnych, prawdy, dobra i piękna. Przyjacielu mądrości i radości. Dołącz do grona świętych mężów w niebie. Niech Maryja, którą miłowałeś na ziemskich drogach Twojego życia niech Cię teraz przytuli do swojego matczynego serca i zaprowadzi do Jezusa. Wierzymy, że swoją chorobą, cichym cierpieniem spłaciłeś już dług swoich słabości i znajdziesz Boże miłosierdzie, któremu zawsze ufałeś. My się dziś za Tobą wstawiamy w tej świątyni przed Panem i mówimy spoczywaj w pokoju. Do zobaczenia w wieczności. Amen”.
     Wiele ciepłych słów, będących także wskazaniami, jak należy żyć padło w homilii ks. bpa Ignacego Deca. Pozwoliły one lepiej poznać drogę życiową śp. ks. kanonika Jerzego.
     Po błogosławieństwie nadszedł czas na wspomnienia i słowa pożegnania zmarłego kapłana - Syna mikstackiej parafii. Słowa podziękowań i wspomnień zostały wypowiedziana przez Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat Henryka Zielińskiego, europosłankę Beatę Kempę. Słowa pożegnania wygłosił przybyły z Wrocławia ks. dr Jerzy Żytowiecki reprezentujący ZHR. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyły dwa poczty sztandarowe harcerzy. W homilii bp Ignacy zaznaczył, że śp. ks. kan. Jerzy aktywnie działał w drużynie harcerskiej. Następnie głos zabrał kanclerz kurii legnickiej ks. Józef Lisowski. W imieniu kapłanów pochodzących z parafii mikstackiej współbrata w kapłaństwie pożegnał ks. Ryszard Zieliński. Jak mogliśmy usłyszeć w homilii jedną z największych zasług ks. kan. Rasiaka było utworzenia Ośrodka Dokumentacji Kurii Metropolitalnej. Współpracownicy ks. kan. Jerzego przybyli do Mikstatu, by odprowadzić go na miejsce wiecznego spoczynku. W ich imieniu zabrał głos Dominik Mas. Początki pracy i otwartość śp. ks. kan. Jerzego na pomysły współpracowników, jego życzliwość, serdeczność podkreślał w swoim wspomnieniu i pożegnaniu Andrzej Baworowski, pełnomocnik zarządu ds. dziedzictwa historycznego. Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrały bratanice ks. kan. Jerzego - Magdalena Maj i Anna Rasiak. Po obrzędzie ostatniego pożegnania kondukt żałobny wyruszył w kierunku cmentarza parafialnego. Ostatnia droga śp. ks. kan. Jerzego przebiegała tak dobrze znanymi ulicami miasta. W homilii kaznodzieja wspominał, że ks. kan. Jerzy był upowszechniał kult św. Rocha. Mikstacki cmentarz otacza Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Miejsce spoczynku znajduje się nieopodal tego sanktuarium. Zanim trumna z ciałem spoczęła w grobie zabrał głos ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie, który podziękował śp. ks. kan. Jerzemu za troskę o rozwój kultu św. Rocha, za zainteresowanie tym, co się wokół tego kultu i sanktuarium dzieje. Wyraził nadzieję, że zmarły kapłan będzie wspierał swoim orędownictwem przed Panam dalsze działania podejmowane na rzecz rozwoju tego kultu.
     Jak podkreślał w homilii ks. biskup śp. ks. kan. Jerzy kochał swoją małą Ojczyznę. Tu przy Diecezjalnym Sanktuarium świętego Rocha zgodnie ze swoją wolą spoczął i będzie oczekiwał na powtórne przyjście Pana, któremu służył przez całe swoje życie. Przy dźwiękach syreny strażackiej trumna z ciałem śp. ks. kan. Jerzego została złożona w grobie. Będzie nam brakowało jego uśmiechu i wypowiadanego z daleka co tam słychać…
     Wieczny odpoczynek, racz zmarłemu śp . ks. kan. Jerzemu Rasiakowi dać Panie ...


Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie