HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronySiostry Franciszkanki
Rodziny Maryi u św. Józefa

12.11.2016r.


     Już po raz trzeci Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pielgrzymowały do Świętego Józefa Kaliskiego. W tym roku pielgrzymka ta odbyła się 12. listopada. Jak wiemy od ponad dziewięćdziesięciu lat Duchowe Córki Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego posługują w naszej parafii. Nie mogło więc na tej pielgrzymce zabraknąć naszych Sióstr. Do Sanktuarium Świętego Józefa Siostry udały się z dziećmi z prowadzonej przez nie świetlicy. Był także z nimi Ks. Proboszcz Krzysztof Ordziniak. Warto może w tym miejscu dodać, że Mikstat jest jedyną parafią na terenie diecezji kaliskiej, w której Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi sprawują posługę.
     Witając siostry, Ks. Prałat Jacek Plota podkreślił, że Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego jest przede wszystkim miejscem modlitwy w intencji rodzin i obrony życia, ale ponieważ św. Józef jest patronem uniwersalnym wierni zanoszone są za Jego pośrednictwem wszystkie prośby i podziękowania. Jak zaakcentował Ks. Kustosz chętnie do św. Józefa pielgrzymują siostry zakonne, ale i zgromadzenia męskie, kapłani, seminaria zakonne. Ks. Prałat przypomniał kapłanów z obozu w Dachau, którzy zostali uratowani za przyczyną św. Józefa i w duchu wdzięczności pielgrzymowali do św. Józefa. Przyczynili się – jak podkreślił Ks. Prałat do rozsławienia św. Józefa. Ks. Kustosz przypomniał genezę pielgrzymowania Księży Jezuitów. Wymienił najważniejsze grupy pielgrzymów, podkreślając, że najliczniejszą grupą stanowi Ogólnopolska Pielgrzymka Radia Maryja. Ks. Prałat nawiązał do wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Podkreślił, że pokłosiem tej pielgrzymki są sprawowane w każdy I czwartek miesiąca Msze Święte w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Kontynuując Ks. Prałat wyjaśnił symbolikę pomnika św. Jana Pawła II stojącego na placu nieopodal Sanktuarium Świętego Józefa. Ksiądz Kustosz zaakcentował, że św. Józef jest także patronem życia duchowego, wewnętrznego.
     W pielgrzymce uczestniczyła Matka Generalna, Matki Prowincjalne oraz Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi z całej Polski.
     Po powitaniu Sióstr przez Ks. Prałata zebrani w Sanktuarium wybrzmiał „Akatyst ku czci św. Józefa oblubieńca Bogarodzicy". Piękny śpiew ku czci św. Józefa napełnił świątynię budząc podziw zebranych. W śpiew Akatystu włączyła się także część zebranych w Sanktuarium wiernych, gdyż jego słowa znaleźć można było w specjalnie przygotowanym śpiewniku. Siostry nowicjuszki zaprezentowały program artystyczny pt. "Św. Józef oczami Jana Pawła II".
     Głównym punktem pielgrzymki była oczywiście Eucharystia. Koncelebrowanej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12: 00 w polskim Nazarecie przewodniczył Ks. Bp Łukasz Buzun. Współcelebransami byli m.in. Ks. prof. Antoni Swoboda z Poznania oraz Ks. kan. Krzysztof Ordziniak i Ks. dr Sławomir Kęszka.
     Homilię podczas tej Mszy Świętej wygłosił Ks. Bp Łukasz. Nawiązując do słów Ewangelii powiedział: „ Dzisiaj Pan Jezus daje nam słowo, które chcemy przyjąć z otwartym sercem. Prośmy więc Ducha Świętego żebyśmy byli ludźmi, którzy pozwalają na Jego działanie w naszym umyśle i w sercu”. Ksiądz Bp podkreślił, że w Ewangelii Jezus zachęca nas byśmy byli ludźmi modlitwy i byśmy w tej modlitwie byli wytrwali. Modlitwa jest szczególnie ważna w życiu tych, którzy „ maja być znakiem dla innych i ich prowadzić” – podkreślił kaznodzieja. Podkreślił, że taką osobą jest św. Józef, który był oddany Bogu całym sercem i całym swoim życiem. Hierarcha wskazał na ciągłą potrzebę odkrywania modlitwy. Ksiądz Biskup podkreślił znaczenie modlitwy w trwaniu w dobrym i w wierności powierzonym nam zadaniom. Jest także ważnym środkiem w dążeniu do doskonałości. Kaznodzieja powiedział m.in. „Modlitwa daje nam z jednej strony nadzieję , budzi w naszym sercu nadzieję Też w tym procesie modlitewnym zauważmy przyglądając się swojej modlitwie. To też postępuje jakaś przemiana, która się dokonuje powoli, stajemy na modlitwie, rozpoczynamy ją jakby nowymi myślami, z innymi nastawieniami, a kończymy w inny sposób.( …) Na modlitwie odsłania się to co jest w głębinach naszej duszy”. W dalszej części homilii Ks. Bp podkreślił potrzebę więzi z Bogiem na modlitwie. Podejmując problem istoty modlitwy zaakcentował znaczenie miłości, która przemienia życie i serce ludzkie. Ks. Bp poruszył w homilii także zagadnienie tajemnicy znalezienia Jezusa. Wskazał, że niejednokrotnie na drogach życia tracimy Jezusa, dlatego szukamy Go na drodze naszego życia wewnętrznego. Kontynuując rozważanie dotyczące istoty modlitwy kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę otwarcia się na pouczenia. Taką postawę przyjmował św. Józef, podkreślił Ks. Biskup. Kaznodzieja podkreślił, że powinniśmy dążyć do tego, by „ Uczynić modlitwę naszą Ojczyzną, Ojczyzną duszy, bo za Ojczyzną się tęskni, Ojczyznę się pragnie. Ojczyzna jest czymś najpiękniejszym, chociaż komuś innemu może się wydawać, że nie jest aż taka piękna, ale jest także trudnym zadaniem, chociaż jest i darem”. Owocem naszej modlitwy jest uświęcenie świata. Ks. Biskup zachęcał, by słowa: „módlcie się nieustannie”- zapadły głęboko w nasze serca. Podkreślił, że św. Józef jest obrazem człowieka, takim jak ma być każdy z nas: człowieka pokornego, prostego, potrafiącego słuchać, otwartego na innych, potrafiącego przyjąć drugiego człowieka. Kończąc homilię Ks. Biskup powiedział: „Prośmy Józefa, niech ta droga, sposób istnienia powoli staje się naszym sposobem życia. Amen”.
     Wiele ważnych słów skierował Ks. Biskup do zebranych w Sanktuarium Świętego Józefa. Padły on podczas pielgrzymki Sióstr Zakonnych, ale każdy z nas może znaleźć w nich wiele cennych wskazówek, które pomogą nam doskonalić naszą więź z Bogiem i drugim człowiekiem.
     Na zakończenie Eucharystii Matka Generalna wraz z zebranymi Siostrami odmówiła Akt Zawierzenia św. Józefowi. Co warto podkreślić, tym razem został on odmówiony przez Siostry. Matka Generalna odczytywała inwokację do Świętego Józefa, pozostałe Siostry dopowiadały treść Aktu Zawierzenia.
     Po Akcie Zawierzenia się Sióstr św. Józefowi i końcowym błogosławieństwie nadszedł czas wspólnego radosnego świętowanie w Domu Pielgrzyma.
     Podczas Mszy Świętej śpiewał chór Sióstr. W Domu Pielgrzyma prezentowały swoje umiejętności i talent dzieci i młodzież z dzieł prowadzonych przez Siostry. Mimo, iż dzieci były z różnych miejscowości i wcześniej się nie znały „ franciszkański duch”, w którym kształtowane są przez Siostry sprawił, że szybko się zintegrowały i dały wspaniały koncert.
     Przy tej okazji dziękujemy Siostrom za posługę w naszej wspólnocie parafialnej, za każde uśmiech, życzliwy gest, za podejmowane przez nie dzieła, ale przede wszystkim za modlitwę. Niech Pan udziela Im wszelkich potrzebnych łask, a Ich Duchowy Ojciec, św. Zygmunt Szczęsny Feliński oręduje nieustannie.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie