HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTrójca Święta uczczona w Mikstacie
i 10 lat Kapłaństwa ks. Mateusza

30.05.2021r.


Przyjdź, Panie Jezu! Amen.
Przyjdź, Duchu Święty! Amen.
Prowadźcie nas do Ojca! Amen.( modlitwa)


     30 maja przeżywaliśmy w Kościele katolickim uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To dla naszej wspólnoty parafialnej dzień wyjątkowy, gdyż od wieków Święta Trójca patronuje kolejnym kościołom farnym. W tym dniu podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 9:30 dzieci z klas IV obchodziły rocznicę I Komunii św. Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Mateusza Puchały, syna naszej parafii, który w tym roku obchodził 10. rocznicę święceń kapłańskich została odprawiona o godz. 11:00. Wraz z ks. Mateuszem, który modlił się w intencji wszystkich parafian przy ołtarzu stanęli ks. kan. Andrzej Grabański i ks. kan. Grzegorz Ignor. Odpustowa niedziela była dniem zakończenia „białego tygodnia” dla dzieci, które w uroczystość Zesłania Ducha Świętego pierwszy raz w sposób pełny uczestniczyły w Eucharystii.
     Podczas dopołudniowych mszy św. homilie głosił ks. Mateusz. Rozpoczynając zaznaczył, że łatwo nam jest mówić o rzeczach, które są nam znane, które dotyczą naszej codzienności, natomiast znacznie trudniej o Panu Bogu, o Jego niepojętym życiu, przymiotach. Ksiądz Mateusz wyraził swoje zadowolenie, z tego, że może w swojej rodzinnej parafii przeżywać uroczystość odpustową ku czci Trójcy Świętej, akcentując jednocześnie, że staje przed trudnym zadaniem, gdyż Trójca Święta jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. Kontynuując przytoczył legendę o św. Augustynie próbującym pojąć tajemnicę Trójcy Świętej. Nawiązując do doświadczenia życiowego św. Augustyna kaznodzieja zauważył, że z nami jest podobnie. Chcielibyśmy zrozumieć tajemnicę Boga, który jest w Trzech Osobach. Zachęcał, byśmy stanęli w pokorze wobec prawdy wiary, której nie da się zamknąć w granicach ludzkiej logiki. Mimo tych trudności w zrozumieniu tajemnicy Trójcy Świętej kaznodzieja zainspirował zebranych do pochylenia się nad tajemnicę dnia. Podkreślił, że Trójca Święta towarzyszy nam w codziennym życiu, chociaż nie zawsze sobie to uświadamiamy. Ksiądz Mateusz przywołał tutaj przykład sportowców, czy artystów, którzy przed występem czynią znak krzyża. Podkreślił, że w ten sposób pokazują, że chcą wypełnić swoje zadanie w imię Trójcy Świętej. Kolejnym przykładem na towarzyszenie nam Trójcy Świętej w naszym życiu jest moment Chrztu Świętego. Każdy dzień, podróż, posiłek, pracę, czy inne ważne czynności rozpoczynamy znakiem krzyża - wskazał dalej celebrans. Zachęcał do zajrzenia do Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym ponad trzydzieści punktów poświęconych jest właśnie Trójcy Świętej, ale do ożywienia w sercu i umyśle prawdy, że nasz Bóg, jest Bogiem Trójjedynym, gdyż jest to podstawowa prawda naszej wiary. Podkreślił, że nigdy do końca nie zgłębimy tajemnicy Trójcy Świętej, ale możemy uwielbiać dobroć Boga, który stworzył świat, uwielbiać miłość Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, byśmy mieli życie oraz uwielbiać Ducha Świętego dającego nam swoje dary, prowadzącego nas, umacniającego nas w codzienności. W dalszej części homilii kaznodzieja zwrócił uwagę, że pewnie stawiamy sobie pytanie: Po co Bóg jest w Trzech Osobach? Jak podkreślił, odpowiedzi jest wiele, ale ksiądz Mateusz przytoczył i skoncentrował swoją uwagę na jednym, najważniejszym przymiocie Boga – miłości. Zaakcentował, że obrazem miłości w naszym świecie jest rodzina. „ Bardzo często mówi się, że to właśnie rodzina jest ikoną i obrazem Trójcy Świętej. Takie zależności jakie zachodzą w rodzinie one również zachodzą w życiu Trójcy Świętej. Aby zrozumieć tajemnice Trójcy Świętej, trzeba się posłużyć przykładem rodziny i odwrotnie, aby zrozumieć rodzinę trzeba także posłużyć się przykładem Trójcy Świętej”- kontynuował kaznodzieja. Zaakcentował, że małżonkowie stanowiący jedność, obdarzając się miłością, potrzebują kogoś trzeciego, by mieć tę miłość na kogo przelać. Tworzy się w ten sposób relacja. Wyjaśniając relacje występujące w Trójcy Świętej ks. Mateusz powiedział: „ Bóg Ojciec wchodzi relacje ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem. On zaś wchodzą w relację z Duchem Świętym, który jest sprawcą miłości”. Dzięki takim relacją Bóg pokazuje nam, że kocha wspólnotę. W dalszej części celebrans zaakcentował, że człowiek potrzebuje wspólnoty, potrzebuje relacji z innymi. Jak podkreślił, jest to wskazanie dla nas, aby żyć miłością na co dzień, by już tu na ziemi tworzyć na wzór Trójcy Świętej wspólnotę miłości. Jednocześnie kaznodzieja zaznaczył, że często spotykają nas rozczarowania ludźmi, bo w relacjach pojawia się kalkulacja, brak miłości, zrozumienia, ale każdy z nas wezwany jest do tego, by stawać się wspólnotą na wzór Trójcy Świętej. Do tego, by tak mogło się stać potrzeba prawdziwej miłości, gotowej do poświęcenia, do daru samego siebie. W końcowej części kaznodzieja powiedział: „ Chciejmy uczyć się miłości rozważając tajemnice Boga Ojca, ale chciejmy się także uczyć służby na wzór Jezusa Chrystusa Największego Sługi. Chciejmy wreszcie kochać i służyć jak Ojciec i Syn będąc prowadzonymi przez Ducha Świętego, bo Duch Święty nieustannie nas poucza, inspiruje i wspiera swoimi darami. Starajmy się naśladować miłość Pana, starajmy się o te miłość i jedność pośród nas”.
     Dziękujemy księdzu Mateuszowi, za ubogacenie nas słowem w ten odpustowy czas. Za uświadomienie nam nieustannej obecności w Trójcy Świętej w naszym życiu oraz zwrócenie uwagi na to gdzie powinniśmy szukać wzorów dla naszych wzajemnych relacji.
     Jak wspomniano, ksiądz Mateusz 26 maja obchodził 10 rocznicę święceń kapłańskich. Nie mogło więc zabraknąć życzeń błogosławieństwa bożego na dalsze lata posługiwania.
     Po zakończeniu Mszy Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Trójcy Przenajświętszej, a następnie wyruszyliśmy z procesją wokoło kościoła. Po powrocie wybrzmiało radosne Te Deum, bo jak nie dziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za ten piękny duchowo czas. Po błogosławieństwie udzielonym Najświętszym Sakramentem zebranym w mikstackim wieczerniku wiernym wybrzmiała pieśń „Boże coś Polskę…”.

Link do kazania odpustowego wygłoszonego przez ks. Mateusza Puchałę
https://drive.google.com/file/d/191Y8muD5fRy5s_MfI1EcLBIKSOV5BXff/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie